ÚVOD

POPIS VZ

WORK PACKAGES (WP)

MICKA

RŮZNÉ

KE STAŽENÍ

PUBLIKACE

SCÉNÁŘE

UŽITEČNÉ LINKY

ŘEŠITELSKÝ TÝM

KONTAKTY

úvod / popis WP / schéma interakcí

V členských zemích EU i státech přistupujících jsme svědky tvorby rozsáhlých prostorových datových/informačních infrastruktur INSPIRE, GMES). Jsou budovány pro podporu řídících a rozhodovacích procesů a  využívány i při řešení rozsáhlé škály úkolů, včetně situacích ohrožení. Pro jejich řešení jsou nezbytná aktuální, přesná, metadaty vybavená, interoperability a integrace schopná prostorová data a informace. V tuzemsku i v zahraničí je patrná výrazná veřejná objednávka na integrované zapojení řady vědních oborů pro zajištění krizového managementu. Pro podporu včasného a dobrého rozhodování v mimořádných/krizových situacích jsou potřeba aktuální informace, jejich přehledné členění a rychlý a snadný přístup k nim. Většina těchto informací je územně vázána. Významnou roli pro orientaci uživatele  hraje kartografická vizualizace. Vizualizace není izolovanou složkou procesu přenosu informací, ale je závislá na stavu zdrojových databází, modelech pro podporu rozhodování a chování vlastního uživatele. Dosavadní řešení krizového managementu používají obecné statické kartografické vizualizace vycházející z předzpracovaných modelů krizových situací.  Projekt je zaměřen na výzkum dynamických vizualizací nad modely generovanými v reálném čase.

Státní, veřejný a privátní sektor postupně přechází od  evidence a sběru dat  k jejich využívání při rozmanitých aplikacích. Využití existujících dat, ověřování jejich aktuálnosti a integrity, analýza jejich kvalitativních ukazatelů, interpretace, reprezentace a implementace při jejich zpřístupnění uživatelům, patří v současnosti ke klíčovým požadavků na vědecko-výzkumnou základnu ze strany státních a veřejných institucí, které tyto databáze udržují.

Projekt se komplexně zabývá procesem přenosu geoinformací k uživateli. Součástí komplexního pojetí jsou aspekty geoinformační, geostatistické, kartografické, environmentální a psychologické. Projekt sleduje soudobé kartografické trendy směřující k individualizaci kartografické reprezentace. Členové řešitelského týmu chtějí do řešení VZ vložit své, v českém prostředí unikátní, znalosti z teoreticko-metodologických řešení při vzniku evropských a globálních projektů a budování národních, regionálních a kontinentálních prostorových informačních infrastruktur. Velký zájem o obdobná řešení v ČR a potenciální výstupy z VZ dokumentují i dopisy z Ministerstva informatiky ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Českého zeměměřického a katastrálního úřadu v Praze, které jsou k dispozici u řešitele výzkumného záměru.
Doc RNDr. Milan KONEČNÝ, CSc.
řešitel

Definice, struktura a metody jednotlivých WP

WP1 Správa projektu
odp. řešitel: doc. RNDr. M. Konečný, CSc.

Hlavním cílem úkolu je řízení výzkumného záměru, dohled nad výstupy jednotlivých DÚ a jejich finalizace. Předmětem WP1 je technické zabezpečení výzkumného záměru, zadávání programátorských prací a komunikace s institucemi krizového managementu. Nedílnou složkou WP1 je publikace výsledků výzkumného záměru

WP2  Databáze, znalostní management  a podpora rozhodování  pro krizový management
odp. řešitel: doc. RNDr. J. Kolejka, CSc.

Hlavním cílem úkolu WP2 je vyhodnotit stav databází krizového managementu, rozvinout, formulovat, formalizovat a algoritmizovat procedury pro podporu rozhodování, navrhnout a testovat možnosti dalšího rozšíření existujících databází.  Úkol lze realizovat pouze na bázi interdisciplinární integrace údajů a poznatků o přírodní, ekonomické a sociální stránce prostředí.

WP3  Časoprostorové modelování, metody klasifikace a dolování dat
odp. řešitel: doc. RNDr. J. Michálek, CSc.

Hlavním cílem úkolu WP3 je napojit statistické metody, které jsou využívány  při klasifikaci objektů a pro časoprostorové modelování na databáze systémů geoinformačních infrastruktur. Dále počítačově implementovat vybrané metody klasifikace, posoudit jejich účinnost a vyvinout nové klasifikační metody orientované na strukturu daty užívaných systémových databází.Následně pak rozvinout standardní techniky časoprostorového modelování, zejména regresní techniky, metody založené na metodě kriging, metody založené na reprezentaci dat ve waveletových a případně i jiných obecnějších bázových systémech (angl. frames), s cílem popsat predikci časoprostorových řad údajů, na nichž bude dynamická kartografická vizualizace založena. Funkčnost metod ověřit na simulovaných datech a vybraných databázových systémech.Dalším cílem bude výzkum a vývoj metod umělé inteligence, především znalostních systémů a dolování v časoprostorových a textových datech. Tyto metody umožní inteligentní vizualizaci a analýzu dat v krizových situacích. Vysokou prioritu budou mít nástroje a metody použitelné na mobilních zařízeních.

WP4  Dynamická kartografická vizualizace
odp. řešitel: doc. ing. V. Talhofer, CSc.

Hlavním cílem úkolu WP4 je analýza celého systému geoinformační infrastruktury z hlediska jeho funkčnosti pro kartografickou vizualizaci s orientací na dynamickou vizualizaci, analýza metod a prostředků dynamické kartografické vizualizace, návrh koncepce, ověření koncepce na zkušebních vzorcích a zpracování pilotního projektu. Součástí úkolu je i návrh komunikačního systému, který zajistí co nejvyšší rychlost přenosu dat, stabilitu tohoto přenosu a nezávislost na dané krizové situaci a jeho fungování v různých případech.

DÚ 1.1 Závěrečná zpráva, 2006; (pdf, 1752kB)
Typizace základní uživatelských úloh při krizovém řízení

DÚ 1.2 Závěrečná zpráva, 2007; (pdf, 2679kB)
Vymezení základních uživatelských úloh

WP5  Percepční aspekty vizualizace v krizovém managementu
odp. řešitel: prof. PhDr. J. Švancara, CSc.

Hlavním cílem úkolu WP5 je poskytnou podporu pro kartografickou vizualizaci z hlediska interakce uživatele s touto vizualizací. Jedná o zabezpečení ergonomie vizualizací jak v běžných tak v krizových situacích.

Schéma interakcí WP

Schéma interakci WP

NAHORU

NOVINKY

30.12.2011
Na stránce PUBLIKACE jsou nyní k dispozici informace o software, který byl vyvinut v rámci řešení VZ - konkrétně jde o kontextovou mapovou službu Sissi a o multivariantní testovací program MuTep
.

4.7.2010
Prezenatce Evy Mulíčkové Kartografické modely - scénář Povodně (ppt) na stránce WP4

23.6.2010
Prezentace V. Talhofera ze schůze řešitelů WP4 (9.6.2010) na stránce WP4

20.11.2009
článek J. Švancary: Modelováni obrazové reprezentace se zřetelem ke KM na stránce WP5

15.11.2009
Zápis ze schůze řešitelů WP4 (7.10.2009) na stránce WP1

Prezentace V. Talhofera ze schůze řešitelů WP4 (7.10.2009) na stránce WP4

27.10.2009
E. Mulíčková: Definice kontextů pro přepravu a havárii na stránce WP4

27.10.2009
Prezentace Kartografické modely (M2) - stav rozpracovanosti na stránce WP4

1.10.2009
Přehled zakázek společnosti ECO- Management na stránce WP3

19.6.2009
Zápis z ukázkového experimentu přeprava nebezpečné látky 19.5.2009 na stránce WP1

18.5.2009
Zápis ze schůze řešitelů WP4 (14.5.2009) na stránce WP1

Scénář zásahu pro experiment 2009 (ppt) na stránce WP4

17.4.2009
Prezentace V. Talhofera z porady WP4 -postup do let 2009-2011 na stránce WP4

17.4.2009
Zápis ze schůze řešitelů WP4 a WP2 (8.4.2009) na stránce WP1

15.3.2009
Zápis ze schůze řešitelů WP4 (4.3.2009) na stránce WP1

10.3.2009
Prezentace V. Talhofera z porady WP4 s úkoly do budoucna na stránce WP4

5.3.2009
Informace o výsledcích práce WP2 za roky 2007+08 na stránce WP2

1.1.2009
Zápis ze schůze řešitelů WP (8.12.2008) na stránce WP1

12.12.2008
Nový časopis vydávaný Institutem ochrany obyvatelstva "The Science for Population Protection" naleznete na této adrese: www.population-protection.eu

9.12.2008
TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK POJMŮ Z OBLASTI KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ OBRANY STÁTU v pdf

8.12.2008
M.V.Drápela: Definice forem kartografické vizualizace 1(ppt) na stránce WP4

23.11.2008
Seznam časopisů hodnocených 0 body naleznete na stránce RŮZNÉ

10.11.2008
Zápis ze schůze řešitelů WP (5.11.2008) na stránce WP1

16.10.2008
Zápis ze schůze k experimentu (8.10.2008) na stránce WP1

10.10.2008
Metodika prostorové "lokalizace" (ppt) je nyní na stránce WP4

22.9.2008
Rozpis 2. experimentu VZ - Přeprava nebezpečných látek II. je nyní na stránce WP4

17.9.2008
Doplněny zápisy na stránce WP1

15.9.2008
Návrh 2. experimentu VZ - přeprava nebezpečných lůátek II. je nyní na stránce WP4

15.7.2008
Metodologie psychologického výzkumu - PPT nyní na stránce WP5

1.7.2008
Na stránce WP4 je nyní k dispozici prezentace a závěrečná zpráva DU1.2 - výsledky dotazníkového šetření

25.6.2008
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR 2008 (pdf)

M.V.Drápela: Definice forem kartografické vizualizace 1(ppt) na stránce WP4

24.6.2008
Seznam neimpaktovaných časopisů od Do. Kolejky naleznete na stránce RUZNÉ. Seznam impaktovaných časopisů je tamtéž.

12.5.2008
M.V.Drápela: Definice forem kartografické vizualizace 1(ppt) na stránce WP4

18.4.2008
Na stránce WP4 je nyní k dispozici Požární poplachová plán kraje a informace o vypracovávání Zprávy o zásahu.

10. 4.2008
Taktické řízení při řešení mimořádných událostí - popis procesu od prof Šafra (WP4)

1.4.2008
Prezentace z workshopu WP4 - postup prací pro rok 2008

1.4.2008
Detaily o přístupu ke skladu prostorových dat naleznete na stránce RUZNÉ

29.3.2008
Detaily o přístupu k metainformačnímu katalogu MICKA naleznete na stránce RUZNÉ

18.3.2008
Přehled klasifikace události HZS, PČR a ZZS (xls) - na stránce WP4

13.2.2008
M.V.Drápela: Definice forem kartografické vizualizace 1(ppt) na stránce WP4

ARCHIV NOVINEK
novinky z roku 2007, 2006 a 2005. Pozor! z důvodů reorganizace mohou být u některých novinek nefunkční linky