ÚVOD

POPIS VZ

WORK PACKAGES (WP)

MICKA

RŮZNÉ

KE STAŽENÍ

PUBLIKACE

SCÉNÁŘE

UŽITEČNÉ LINKY

ŘEŠITELSKÝ TÝM

KONTAKTY

UŽIVATELSKÉ SCÉNÁŘE

Hlavním cílem WP4 je identifikovat a rozpoznat úlohy a aplikace v krizovém řízení, které využívají geodata a geoinformace ke zlepšení rozhodování a navrhnout dynamickou geovizualizace jednotlivých uživatelských úloh. Využitelnost a vhodnost geodat, širší uživatelské scénáře, interoperabilita a testování jednotlivých úloh probíhá v součinnosti s dalšími WPs a v rámci následných dílčích úkolů WP4. Byly analyzovány dostupné odborné informační zdroje pojednávající o problematice o analýze uživatelských požadavků a úloh, a tak byla minimalizována možnost zdvojování pracovního úsilí.

Jako metoda pro specifikaci základních uživatelských a organizačních požadavků byla zvolena příprava (budování) scénářů v kombinaci s analýzou dostupné literatury. Tvorba scénářů a jejich případné rozdělení do úrovně uživatelských úloh má za úkol předpovědět (predikovat) možné budoucí situace. Scénář samotný lze definovat jako popis možného sledu událostí, které se reálně mohou přihodit. Hlavním úkolem tvorby scénářů je stimulovat myšlení o možných výskytech, předpokladech vztahujících se k těmto výskytům, existující možnosti a rizika a zaměření činností. Při tvorbě scénářů lze postupovat podle standardní metodiky a vytvořit tak opakovatelné schéma popisu různých situací v KŘ.

1. Přeprava nebezpečného chemického nákladu

Scénář je zaměřen na ověření postupů dynamické geovizualizace ve vybrané krizové situaci. Cílem scénáře a jeho realizace je prověřit funkčnost teoretických vstupních předpokladů vlastní geovizualizace a současně vyzkoušet funkčnost komunikačních a informačních technologií navrhovaných jako složky celého systému Geokrima v návaznosti na stávající datové zdroje, legislativní pozadí a funkční aplikace KŘ.

Návrh scénáře byl koordinován s vedoucím oddělení krizového řízení a obrany krajského úřadu Jihomoravského kraje. Dále je zařazena vstupní pracovní verze scénáře:

 Přeprava nebezpečného chemického nákladu

Popis:

Na území JM kraje se stále pohybují vozidla přepravující nebezpečné chemické látky, zejména různé chemikálie, výbušniny atd. Vozidla přepravující větší množství látek musí být označena příslušnou identifikací nebezpečné látky kódovanou podle mezinárodního kódu ADR. Vozidla přepravující menší množství tuto povinnost nemají, ani nemají povinnost hlásit předem „nějakému dispečinku“ plánovanou zahájenou přepravu.

Vozidla pohybující se po komunikacích projíždějí různými kritickými místy (prvky kritické infrastruktury), která jsou tvořena zejména:

 • stavební konstrukcí komunikací a jejich stavem
 • místy častých dopravních nehod
 • průjezdy sídly
 • průjezdy ochrannými a hygienickými pásmy
 • průjezdy lesními komplexy
 • benzínové stanice
 • zásobníky
 • produktovody

Vozidla s nebezpečným nákladem se mohou míjet, předjíždět nebo jet za sebou.

Zasahující složky:

 • HZS
 • dobrovolní hasiči
 • Policie ČR
 • záchranná zdravotní služba
 • organizace zabezpečující dekontaminaci

Zasahují nejbližší útvary podle územní příslušnosti, které jsou vybaveny potřebnou technikou a technologií.

Postup:

Pravidla pro zásah proti určité látce jsou předem daná, včetně jejich zkráceného metodického postupu. Všechny zainteresované složky by je před příjezdem k havárii měly mít k dispozici.

Centrální dispečink sleduje situaci na digitální mapě se zjednodušeným topografickým obsahem. Základní topografická data mohou být získávána a harmonizována on-line z národních databází, nebo jsou zálohována na krajské úrovni a poskytována podle příslušné krizové situace . Z národních, regionálních i lokálních databází jsou přidány také geoinformace o kritické infrastruktuře a případně další specifickém obsahu dle požadavku krizového jevu/situace.

Pozice jednotlivých vozidel a informace o druhu přepravované nebezpečné látky je přenášena z mobilních GPS jednotek přímo do centra a vyznačena na mapě. Kolem polohy vybraného pohybujícího se vozidla se v daném okolí dynamicky zobrazuje ve větším rozlišení adaptivní kartografická vizualizace:

 • topografická situace
 • místa kritické infrastruktury
 • tematické informace o využití země (land-use) a dalších přírodně-technických podmínkách

Současně jsou on-line vyhledávány nejbližší prvky složek IZS, které by v případě havárie zasahovaly a zároveň je počítána jejich optimální trasa.

V případě, že dojde k havárii, centrála zahájí postup její likvidace. Zasílá vyhledaným prvkům složek IZS pokyn k přesunu do místa nehody a současně ve spolupráci s Policií ČR zabezpečuje, aby vymezené komunikace zůstaly průjezdné. Pokud jsou jako nejbližší vyhledány prvky, které nemají s likvidací havárie zkušenosti (např. dobrovolní hasiči), je jim zasílána i zpráva se zjednodušeným metodickým postupem (z on-line připojené databáze. Pro jednotlivé složky IZS jsou v řídícím centru připraveny odpovídající kartografické podklady podle stávajících zkušeností s likvidací daného krizového jevu a uživatelského profilu (kontextová kartografie).

Oblast užití:

bezpečnost a krizové stavy

Cíle koncových uživatelů (typizované úlohy):

 • Zasahující:             
  • lokalizovat sám sebe
  • lokalizovat jiné lidi
  • najít vozidlo v kritickém stavu (havárie)
  • být lokalizován ostatními
  • získat topografickou mapy oblasti
  • získat tématickou mapu oblasti
  • být navigován do určitého místa
  • najít georeferencovaný (umístěný) prvek – oblast, bod, linie (požár, hydrant, řeka, cesta)
  • nahlásit stav prvku včetně jeho umístění.
 • Krizové centrum:
  • lokalizovat vozidla přepravující nebezpečný náklad
  • lokalizovat jiné osoby
  • získat topografickou mapy celé oblasti
  • získávat podrobné topografické a tematické informace z míst průjezdu vozidel
  • získávat informace o nejbližších prvcích IZS a jejich možných trasách přesunu k projíždějícím vozidlům
  • distribuovat tématickou mapu oblasti
  • najít georeferencovaný (umístěný) prvek – oblast, bod, linie (požár, hydrant, řeka, cesta)

Uživatelské skupiny:

 • složky IZS (policie, zdravotníci, požárníci, dobrovolní hasiči )
 • profesionální zásahové firmy
 • státní správa a samospráva
 • krizové centrum

Prostředí využití:

 • mimo budovy
 • v automobilu
 • v terénu

Požadavky na data (modelování kontextu):

 • Požadavky na obsah:
  • konceptuální modelování topografické databáze
  • aplikace vyžaduje detailní silniční síť, která bude zahrnovat všechny komunikace vhodné a sjízdné pro motorová vozidla.
  • datový obsah (Data Content)
  • geodata s rozlišením cca 100 m pro přehled
  • geodata s rozlišením cca 10 m pro detailní navigaci
  • databáze kritické infrastruktury (benzínové stanice, zásobníky, produktovody a další) a jejich umístění
  • databáze nebezpečných látek s jejich typizací podle jejich charakteru
  • databáze metodických postupů likvidace nebezpečných látek
  • on-line napojenou geodatabáze stacionárních meteorologických hlásek
  • uživatelské profily pro vytvoření kontextové vizualizace podporující rozhodování při řešení krizových situací.
 • Požadavky na vlastnosti dat:
  • kvalita datových sad
  • požadovaná přesnost je v rozsahu 3 - 10 m.
  • interoperabilita s dalšími datovými sadami
  • datové sady musí být vhodné pro GPS navigaci.
  • tématická data nemusí nezbytně být geometricky konzistentní s daty topografickými (konflace), ale jejich překryt by měl splňovat požadavky na výše uvedenou přesnost.

Technické požadavky:

Zobrazení dat:

Topografické mapy jsou použity jako pozadí, základní sada prvků bude zjednodušena na základě dotazníků, logistika požárních operací a aktuální situace je znázorněna nad nimi.

Integrace v reálném čase:

Integrace jednotlivých bodových prvků (vozidla, osoby) pomocí souřadnic, integrace informací o kritické infrastruktuře pomocí adresních bodů, geokódování a případně lineární segmentaci komunikací.

Generalizace v reálném čase:

Je požadována pro adaptaci mapy to rozsahu krizové operace a případně oblasti konkrétního zásahu.

V rámci scénáře proběhl v měsíci říjnu 2006 úvodní experiment jehož závěry jsou prezentovány v  závěrečné zprávě experimentu. ( pdf, cca 16MB, pouze intranet). Detailnější pojednání o uživatelských požadavcích v rámci KŘ je podáno v rámci WP4 DÚ1-2.

Ukázky na mapserveru experimentu: http://mapserver.geogr.muni.cz/geokrima/