ÚVOD

POPIS VZ

WORK PACKAGES (WP)

MICKA

RŮZNÉ

KE STAŽENÍ

PUBLIKACE

SCÉNÁŘE

UŽITEČNÉ LINKY

ŘEŠITELSKÝ TÝM

KONTAKTY

PUBLIKACE

Seznam citací publikací k výzkumnému záměru v informačním systému Masarykovy univerzity

Výsledky typu SOFTWARE vytvořené v rámci výzkumného záměru

Sissi - kontextová mapová služba
---------------------------------------------
Kontextová mapová služba Sissi je webová serverová aplikace vyvinutá za účelem poskytování kontextových map mapovým klientům. Sissi tedy realizuje proces kontextové kartografické vizualizace. Komunikace mezi Sissi a mapovými klienty je zajištěna rozšířením specifikace Web Map Service (WMS). Toto rozšíření bylo navrženo tak, aby mohl jakýkoliv WMS klient jednoduše požadovat libovolnou kontextovou mapu.

Prototyp s ukázkovými daty: http://mapserver.geogr.muni.cz/Sissi/

Dokumentace Sissi: http://mapserver.geogr.muni.cz/trac/geokrima

Licenční podmínky: licencni_podminky.pdf

MuTeP - Multivariantní testovací program
-------------------------------------------------------
Multivariantní testovací program (MuTeP) umožní zkoumat výkony uživatelů jak statických, tak i interaktivních mapových reprezentací na různé úrovni kognitivního zpracování (čití,vnímání,zapamatování,rozhodování,plánování). MuTeP umožňuje skupinovou administraci, automatické vyhodnocení výkonů a export do podoby vhodné pro statistickou analýzu. Zároveň lze vytvářet či adaptovat různorodé psychologické testy.

Prototyp s ukázkovými testy: http://gptest.geogr.muni.cz/GPTest.html

Pro prohlédnutí ukázkových testů použijte následující přihlašovací údaje:

 • name: profesor
 • password: profesor

Licenční podmínky: licencni_podminky.pdf


Dedikace publikace VZ - prosím vkládejte do všech publikací, i do abstraktů:

Příspěvek byl zpracován jako součást řešení Výzkumného záměru MSM0021622418 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s názvem „Dynamická geovizualizace v krizovém managementu“.

PUBLIKACE OZNAČENÉ TÍMTO SYMBOLEM NEJSOU PŘÍSTUPNÉ MIMO INTRANET
Seznam impaktovaných časopisů od doc. Michálka (prd):

jrc_recs_applmath
jrc_recs_applmath_interdisciplinary
jrc_recs_czech
jrc_recs_geogr
jrc_recs_stat

Seznam impaktovaných časopisů od doc. Kolejky (xls):

IFagromulti
IFagrosoil
IFbiodiver
IFcompIS
IFecoenvi
IFengiaero
IFengienvi
IFforesty
IFgeography
IFgeology
IFgeoscin
IFimaging
IFlimnology
IFmarfresh
IFmeteo
IFremsens
IFwaterres

20.9.2007

Josef Švancara: Čas jako interpretační kategorie v psychologii. (pdf )

Abstrakt
V první části se podává přehled vývoje zkoumání dimenze času ve filozofii, fyzice, biologii, v humanitních vědách a v ekonomice. Jedna z relativně nových disciplín, chronopsychologie, se může opírat o řadu teorií a nespočet empirických výsledků zejména v oblasti vnímání (současnosti, pořadí, trvání podnětů), v časovém průběhu (cykličnost, latence), ale také v měření kohort v různém kalendářním čase ad. Předmětem diskusí je otázka bezčasového momentu, pojem absolutní jednotky času, problém synchronicity ad. Čas je v určitém smyslu anisotropní, z čehož plynou metodologická specifika. Zatímco běžné chápání času je lineární, interdisciplinární spolupráce se v současné době probíhá ve spojení s teoriemi komplexních systémů s nelineární dynamikou (autopoiesis, synergetika). Komplexní systémy, jejichž složky jsou ve vzájemné interakci, jsou schopny na základě samoorganizace produkovat prostorové, časové nebo funkční struktury.
Druhá část příspěvku směřuje k sémantice mentální reprezentace časových kategorií a  k interiorizaci „časovačů“ každodenního života. Naznačují se široké a slibné aplikační oblasti psychologických poznatků vztahujících se k dimenzi času: časové frázování spoluurčuje styl života, výchovu, vzdělávání a frázování pracovních činností, moderní kartografické systémy se mohou uplatnit při přírodních katastrofách za předpokladu, že kognitivní a rozhodovací procesy proběhnou také při „časových stresorech“; vyladění a artikulování tempu a rytmu života přikládají značnou váhu některé psychoterapeutické systémy.

1.11.2006 Bandrova T., Konečný M.: Proposal for a Standard in Cartographic Visualization of Natural Risks and Disasters (pdf )

Abstract
The paper considers different examples of cartographic visualization of natural risks and disasters. The ubiquitous mapping of the risk processes is discussed in the direction of process of standardization. It is done on the base of existing standards and proposals for standards in the considered area.
Different kinds of disasters caused by earthquakes, hurricanes, tsunamis, floods, oil spills, wildfires and other natural phenomena can be visualized after their modeling in one and the same way. When we have the appropriate classified geographic data, a disaster or natural risk can be modeled using a standard color system (RGB or CMYK) and a standard cartographic symbol system on computer generated maps.
Standard color and symbol systems should be designed on cartographic principles to be simple, associated with objects or phenomena and readable for users.
Key words: Standards, Cartographic Visualization, Natural Risk and Disaster

29.6.2006 Poster An Adaptive Cartographic Visualization for support of the Crisis Management (Friedmannová, Konečný, Staněk), formát A1, součást vystoupení na Autocarto 2006.

náhled posteru (pdf , 0,6MB, jpg vložený do pdf)
článek k posteru (pdf )

Abstract
Adaptive cartography is one of the most important directions of the contemporary cartography research. A crisis management belongs to the typical areas of adaptive cartography usage. This text is focused on basic definition of the adaptive cartography and consequences of such definitions for crisis management practice. An overview of the research topics recently created research group for cartographic visualization support in crisis management is also presented.

29.6.2006 Informační poster k VZ ve formátu A0: Dynamická geovizualizace v krizovém managementu (Friedmannová, Kolář, Konečný, Kubíček, Michálek, Staněk). Poster je zalaminovaný, k dispozici v české a v anglické verzi.

Náhled české verze v pdf (0,5MB, jpg vložený do pdf).

29.6.2006 Poster pro ICA: Cartography and Geoinformatics for Early Warning (Konečný, Bandrova, Dymon, Friedmannová, Metternicht, Fairbairn, Gartner, Hurni, Kubicek, Stanek ...) - k dispozici jsou 3 kusy, v angličtině, zalaminované, rozměr 115x150cm.

Náhled v pdf ( 1,2MB, jpg vložený do pdf).

20.6.2006

Josef Švancara: Psychologické souvislosti geovizualizace (pdf )

Všeobecně lze říci, že ikonické výrazové prostředky a rozvinuté vizuálně prostorové vnímání získávají v naší kulturní oblasti na významu, a to zejména vlivem komunikačních a informačních technologií. Lze pozorovat zřetelný trend od abstraktního textového popisu k názorné ikonickému zobrazování. V historické etapě multimedií a virtuální reality se vizuálně názorné podání stává centrálním informačním kanálem. Tak se dostávají do popředí aktuálních problémů ve světovém měřítku také prostředky kartografické geovizualizace. ....

6.3.2006

František NEUMAN - Publikace za období 2004 - 2005:

 • A general construction of linear differential equations with solutions of  prescribed properties, Applied Math. Letters 17 (2004), 71-76.
 • Smooth and discrete systems - algebraic, analytic, and geometrical representations, Advances in Difference Equations, vol 2004:2 (2004), 111-120, ISSN 1687-1820, e-ISSN 1682-1812.
 • What is a differential equation? Proceedings 3rd Mathematical Workshop, VUT Brno 2004, 75-76, ISBN 80-214-2741-8.
 • Constructing and solving equations - inverse operations, Aequationes Math. 70 (2005), 77 -- 87.
 • Coordinate description of analytic relations, 12 stran, Mathematica Bohemica, přijato k publikaci.
 • Coordinate description of analytic objects, 4 strany, poster na XXIIIth International Colloquium, University of Defence Brno, May 2005 (oznámení  předchozí  publikace).
 • On representation of a smooth system by discrete one, 5 stran, přijato k publikaci v Proceedings of the 10-th International
 • Modelling School of AMSE-UAPL, Lviv Polyt. Nat. Univ. & Univ.
 • Rzeszow, Alushta (Ukraine), September 12-17, 2005.
 • Systems of not sufficiently smooth functions, 9 stran, zasláno k publikaci.

NAHORU